>

Създаването на "БЕТА КОРП" АД е повече от едно предприемаческо действие и съдържа нашия отговор на пазарното изискване за качествени услуги в областта на инвестиционното посредничество и инвестиционното банкиране.

Развитието на дружеството през годините се е основавало на ориентираността към клиентите и на тази база предлагане на разнообразни и качествени услуги от традиционните за всички инвестиционни посредници, свързани с покупко-продажба на ценни книжа, до доверително управление на портфейли от пари и ценни книжа.

Приоритетно направление в дейността на дружеството е стремежът за комплексност на предлаганите продукти и услуги по отношение на клиентите институционални и професионални инвеститори като фундамент за изграждането на трайни и коректни партньорски взаимоотношения.

Предпоставка за успешна работа е както коректността по отношение работата с клиентите, така и поддържането на партньорски отношения с останалите участници на капиталовия пазар в страната, включително банки и инвестиционни посредници.

 

"БЕТА КОРП" е лицензиран инвестиционен посредник (Удостоверение РГ-03-0006/12.02.2006 г., издадено от Комисията за Финансов Надзор) с предмет на дейност в страната и чужбина, който включва: сделки с финансови инструменти за собствена и за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; поемане на емисии ценни книжа; управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/ или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пансионни фондове; държане на финансови инструменти и пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност), както и дейности, свързани с инвестиционни консултации и анализи на дружества, относно капиталовата им структура и промишлена стратегия, изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, представителство на притежателите на ценни книжа, пред емитента на ценните книжа и др. Дружеството притежава и Лицензия 006/10.02.2000г., издадена от БНБ за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин.

Please publish modules in offcanvas position.